POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAKRES USŁUG, WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Regulamin, który czytasz (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług online (usług elektronicznych w postaci kursu online) przez SendLab sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP: 9452202942 (dalej „SendLab” lub „Sprzedawca Kursu”). Usługi online (dalej „Usługi online”) świadczone przez SendLab dotyczą kursu “Emailove – kurs o email marketingu” (dalej „Kurs”).

2. Kontakt ze Sprzedawcą Kursu możliwy jest pod adresem info@sendlab.pl lub pod numerem telefonu  (+48) 12 617 60 10.

3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych, znajdująca się pod adresem: https://sendlab.pl/polityka-prywatnosci-emailove-pl/ .

4. Do korzystania z Usług online konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu za pomocą przeglądarki internetowej, a także konta e-mail, na które założone zostanie konto.

5. Podczas korzystania z Usług online zabronione jest dostarczanie przez użytkowników treści bezprawnych.

PRZEDMIOT UMOWY

6. Kurs “Emailove – kurs o email marketingu” to kurs online stworzony z myślą o wszystkich, którzy zaczynają,  bądź chcą rozwijać się w email marketingu. Ze względu na tematykę, Kurs ma charakter biznesowy i nie jest przeznaczony dla konsumentów.

7. Materiały merytoryczne w Kursie zostały przygotowane przez specjalistów firmy FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej “Autor”).

8. Kurs zawiera:

  • 10 lekcji wideo;
  • pisemny wstęp do każdej lekcji wraz z dodatkowymi materiałami;
  • certyfikat imienny wydawany uczestnikowi po wypełnieniu testu kończącego Kurs.

Moduły, lekcje i materiały dodatkowe zawarte w Kursie szczegółowo opisane są na stronie www.emailove.pl

9. Kurs stanowi materiał poradnikowy w dziedzinie email marketingu. Kurs nie jest kompleksowym poradnikiem na temat wszelkich aspektów prowadzenia strategii email marketingowej.

SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY

11. Zakres Usługi online w postaci Kursu oraz cennik podany jest na stronie www.emailove.pl. Podane ceny są cenami brutto.

12. Zawarcie umowy pomiędzy Tobą a Sprzedawcą Kursu następuje po kliknięciu w przycisk „Kup kurs”. Akceptacja niniejszego regulaminu, podanie danych osobowych i/lub danych podmiotu dokonującego zakupu Kursu oraz kliknięcie w przycisk [KUPUJĘ I PŁACĘ] jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

13. Płatności za Kurs  można dokonać poprzez płatności Tpay.

WYKONANIE UMOWY, PRAWA AUTORSKIE

14. Jeśli zakupisz Kurs, natychmiast po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym SendLab  otrzymasz -na podany przy zakupie adres e-mail – link do logowania się do panelu Kursu wraz z tymczasowym hasłem.

15. Po zalogowaniu się, posiadasz na platformie kursowej od razu dostęp do wszystkich materiałów video zawartych w Kursie oraz możliwość przeglądania wszystkich materiałów w formie plików PDF.

16. Dostęp do wyżej wymienionych materiałów będziesz posiadać przez okres 12 miesięcy od dnia pierwszego udostępnienia Ci materiałów kursowych (przesłania wiadomości e-mail z danymi do logowania się na platformie kursowej). Po upływie w/w okresu, SendLab może przedłużyć Ci dostęp do Kursu nieodpłatnie lub zaproponować zakup dostępu na kolejny okres.

17. Przekazując dostęp do platformy kursowej, Sprzedawca Kursu udziela klientowi (osobie lub podmiotowi, który zakupił kurs) odpłatnej licencji niewyłącznej do następującego korzystania z materiałów kursowych:

  • filmy wideo – możliwość ich wyświetlania w trybie streamingu na urządzeniach posiadających dostęp do internetu;
  • materiały w formie plików PDF – możliwość ich przeglądania

przez jednego użytkownika, który loguje się do panelu kursowego za pomocą indywidualnego adresu e-mail, podanego podczas dokonywania zakupu Kursu (dalej „Upoważniony Użytkownik”).

Licencja jest nieprzenaszalna, w tym nie obejmuje możliwości udzielania sublicencji. Jeżeli klientem jest podmiot inny niż osoba fizyczna, licencja obejmuje dostęp do Kursu dla jednego Upoważnionego Użytkownika, wskazanego imiennie podczas dokonywania zakupu Kursu. Zakazane jest przekazywanie dostępu do Kursu innym osobom. Licencja nie obejmuje możliwości dalszego rozpowszechniania materiałów wideo, ani plików PDF. Materiały te nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane osobom innym niż Upoważnieni Użytkownicy, ani żadnemu podmiotowi trzeciemu, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

Klient i Upoważniony Użytkownik są odpowiedzialni za zabezpieczenie loginu i hasła logowania się do Kursu przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.

18. Licencja opisana w pkt 17 powyżej udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych od dnia pierwszego udostępnienia Ci materiałów kursowych.

19. Sprzedawca kursu nie świadczy na Twoją rzecz jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z materiałów zawartych w Kursie, a w szczególności nie udziela Ci jakichkolwiek indywidualnych konsultacji w tym zakresie.


BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

20. Jako uczestnikowi Kursu nie przysługuje Ci ustawowe prawo odstąpienia od umowy kupna Kursu (nie stosuje się art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), ponieważ zakup Kursu związany jest z Twoją działalnością zawodową lub zarobkową, a zatem nie jesteś w stosunku do SendLlab konsumentem.  

21. Sprzedawca Kkursu dodatkowo informuje Cię przy jego zakupie, że dokonujesz zakupu treści cyfrowej, która zostanie Ci udostępniona w terminie krótszym niż 14 dni od zakupu, w związku z czym nie przysługuje Ci ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

22. Ponieważ całość zawartych w Kursie  treści cyfrowych jest Ci udostępniana natychmiast po zakupie, brak korzystania z materiałów przez jakiś fragment okresu licencji nie powoduje prawa do zwrotu części ceny.

REKLAMACJE

23. Sprzedawca Kursu ma obowiązek dostarczyć materiały zawarte w tym kursie bez wad.

24. Reklamacje możesz składać pisemnie na adres siedziby SendLab albo drogą e-mailową na adres info@sendlab.pl

25. SendLab rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Cię o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail, odpowiednio do tego, w jakiej formie złożyłeś reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Umowy zawierane pomiędzy Tobą a SendLab podlegają prawu polskiemu.

27. SendLab może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, powiadamiając o tym klienta w formie elektronicznej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy zakupie Kursu. Klient który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu może powiadomić o tym SendLab, co będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług online.

28. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku.